Aktualizované usmernenia pre liečbu idiopatickej pľúcnej fibrózy


Aktualizované usmernenia pre liečbu idiopatickej pľúcnej fibrózy (ILF) vyvinula medzinárodnú skupinu s poprednými národnými organizáciami: American Thoracic Society; European Respiratory Society; Japonský respiračné spoločnosť; Hrudná Association Latinskej Amerike.

Práca vedená MD, profesor medicíny na University of Washington ragú Ganesh (Ganéša Raghu). Dokument uverejnený časopise American Journal of dýchacích ciest a intenzívnej medicíny (American Journal of dýchacích ciest a kritické medicíny). Dôvodom pre revíziu usmernení boli nové objavy v diagnostike a liečbe ILF sa dopustil po roku 2011. V komentári k dokumentu sa uvádza, že jeho cieľom nie je ukázať výhody jednu metódu nad druhým, a koncentrácia lekárov na individuálny prístup k pacientovi. Poskytovať osobnú starostlivosť v rukách pneumológov sú: popísať moderných metód diagnostiky a liečby; spoľahlivé vyhodnotenie účinkov, žiaduce a nežiaduce účinky terapie; Výpočet nákladov na liečbu; Prognózy pre typy ILF; vhodnosti liečby. Odporúčania sú hodnotená na škále od "silné", aby "podmienené" alebo "slabý". Od roku 2011 boli revidované a sú teraz publikované nasledovne: Odporúčania pre použitie týchto mocných techník na liečbu ILF: antikoagulačné (warfarín); Imatinib, selektívny inhibítor tyrozín kinázy o receptory rastového faktora krvných doštičiek (PDGF); Prednyzon kombinácia, azatioprín a N-acetylcysteín; selektívny antagonista endotelínových receptora (Ambrisentan).


Podmienená odporúčanie o používaní týchto metód: Nintedanib tyrozínkinázy menovaný, vrátane, pre vaskulárny endoteliálny rastový faktor, rastový faktor fibroblastov a PDGF receptorov; pirfenidon; inhibítor fosfodiesterázy-5 (Sildenafil) antagonisty dual endotelínových receptorov (Macitentan, Bozentan). Nezmenila a zostala podmienené odporúčania pre používanie N-acetylcysteínu a antacidá terapiu. Preštudujte si dostupné údaje naznačujú, že ďalšie štúdie o dlhodobej bezpečnosti a účinnosti liečebných techník.